QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH GIỮA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG VỚI ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật Khí tượng thuỷ văn ngày 23/11/2015;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn;

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-ĐKVTB ngày 25/9/2014 của Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài Khí tượng Thủy văn Hòa Bình trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Công tác quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu là công tác rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển chung của các ngành, lĩnh vực trong tỉnh, bảo đảm sự phát triển bền vững về mọi mặt của tỉnh. Vì vậy nhằm tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình thống nhất ban hành“Quy chế phối hợp trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Các phòng, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

3. Các đơn vị, cán bộ, viên chức thuộc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình.

4. Những nội dung về hoạt động khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu không đề cập trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Mục đích phối hợp

1. Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ và quy định trách nhiệm phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm sự quản lý thống nhất tính đồng bộ và hiệu quả và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Hoạt động phối hợp phải tuân theo nguyên tắc và yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn của mỗi cơ quan. Trong phối hợp phải có nội dung, yêu cầu, kế hoạch cụ thể theo sự thống nhất của hai cơ quan.

3. Việc phối hợp trao đổi thông tin phải được thực hiện thường xuyên và phải dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hai cơ quan; không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc thống nhất giải quyết dựa trên quy định của pháp luật, yêu cầu nghiệp vụ của hai cơ quan và của Quy chế này.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

         Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động Khí tượng Thủy văn là các hoạt động quan trắc; dự báo, cảnh báo; phục vụ, dịch vụ Khí tượng Thủy văn; giám sát Biến đổi Khí hậu và tác động vào thời tiết.

2. Quan trắc Khí tượng Thủy văn là việc quan sát, đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có hệ thống các thông số biểu hiện trạng thái, hiện tượng, quá trình diễn biến của khí quyển, nước sông, hồ và nước biển.

3. Dịch vụ Khí tượng Thủy văn là hoạt động cung cấp thông tin, dữ liệu; tư vấn; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ về Khí tượng Thủy văn, Biến đổi Khí hậu nhằm phục vụ mục đích dùng riêng dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa người cung cấp và người sử dụng dịch vụ Khí tượng Thủy văn.

4. Hiện tượng Khí tượng Thủy văn cực đoan là các hiện tượng Khí tượng Thủy văn bất thường về mức độ, thời gian xuất hiện, khu vực xảy ra, có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội.

5. Công trình Khí tượng Thủy văn là cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành để lắp đặt thiết bị quan trắc, thiết bị thông tin Khí tượng Thủy văn.

6. Trạm Khí tượng Thủy văn là nơi được lựa chọn theo các yêu cầu kỹ thuật chuyên môn chặt chẽ và thống nhất để đặt một hoặc nhiều công trình quan trắc Khí tượng Thủy văn, gồm: trạm khí tượng bề mặt, trạm khí tượng trên cao, trạm ra đa thời tiết, trạm khí tượng nông nghiệp, trạm thủy văn, trạm hải văn, trạm đo mưa, trạm định vị sét và các loại trạm chuyên đề khác.

7. Hành lang kỹ thuật công trình Khí tượng Thủy văn là khoảng không, diện tích mặt đất, dưới đất, mặt nước, dưới nước cần thiết để bảo đảm công trình hoạt động đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, dữ liệu Khí tượng Thủy văn thu được phản ánh khách quan tính tự nhiên của khu vực, bảo đảm độ chính xác theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Thông báo trao đổi cung cấp bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết, các cuộc họp hội ý hoặc họp liên ngành định kỳ và đột xuất.

3. Thông qua thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành do cơ quan có thẩm quyền thành lập.

4. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp về quản lý khí tượng thủy văn

a) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

b) Hình thức, nội dung, kế hoạch, biện pháp, phương tiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật do hai cơ quan cùng thống nhất quyết định.

Điều 7. Phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan

1. Sở Tài nguyên và Môi trường và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu sau:

a) Những quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu của hai cơ quan.

b) Các tài liệu nghiệp vụ khí tượng thủy văn khi có đề nghị của mỗi cơ quan.

c) Thông tin về tiến bộ và ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật được sử dụng trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

2. Thông tin, tài liệu phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và quy định về công tác bảo mật của mỗi cơ quan.

3. Hình thức, thời gian, nội dung thông tin cung cấp, trao đổi do hai cơ quan thống nhất, quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể của hai cơ quan.

Điều 8. Phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm

a) Chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về quản lý khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sau khi được duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước (đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền) và các nguồn vốn khác.

c) Chủ trì và phối hợp với các Sở ngành liên quan thực hiện giám sát công tác điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn trong phạm vi tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với UBND các cấp giao địa điểm, mốc giới đất đai, hành lang kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình khí tượng thủy văn cho các cơ quan hoạt động khí tượng thủy văn. Trình cấp có thẩm quyền thẩm định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các công trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Phối hợp trong việc tổ chức cắm mốc giới, bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia và bảo vệ hệ thống mốc giới đã cắm.

2. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bìnhcó trách nhiệm

a) Tham gia tư vấn, thẩm định hồ sơ xin cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nướctrên địa bàn tỉnh Hòa Bình khi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình có đề nghị.

b) Dự báo và cung cấp thông tin khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật cho Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước và để đăng tải trên website về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu phục vụ công tác tuyên truyền.

c) Biên soạn và phát hành thông báo khí tượng thủy văn tuần và tháng; phát tin về diễn biến thời tiết, tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt và các hiện tượng thời tiết, thủy văn nguy hiểm khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo yêu cầu của UBND tỉnh Hòa Bình trên cơ sở quy định của pháp luật.

d) Thường xuyên theo dõi về tình hình khí tượng thủy văn, thực hiện điều tra, khảo sát các hiện tượng thời tiết, thủy văn nguy hiểm xảy ra trong phạm vi tỉnh Hòa Bình, báo cáo kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện điều tra cơ bản khí tượng thủy văn, tài nguyên nước mặt, quan trắc, lấy mẫu môi trường không khí và môi trường nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo chức năng nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

e) Tham gia cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình thực hiện công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, đo đạc diễn biến địa hình lòng sông, cửa sông, tài nguyên nước, chất lượng nước và chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình hoặc UBND tỉnh Hòa Bình và quy định của pháp luật.

Điều 9. Phối hợp tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định các nội dung về khí tượng thuỷ văn trong quy hoạch, kế hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

b) Tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn.

c) Chủ trì hoặc tham gia phối hợp nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, cảnh báo liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, thông tin, tư liệu, dữ liệu quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; tham gia hợp tác quốc tế về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bìnhcó trách nhiệm

a) Tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

b) Tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào lĩnh vực dự báo; điều tra cơ bản, đánh giá tình hình diễn biến khí hậu, thuỷ văn trên địa bàn tỉnh; đề xuất phương án phòng, chống thiên tai.

c) Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, ngắn hạn của địa phương.

d) Nâng cao chất lượng bản tin dự báo khí tượng thuỷ văn, chất lượng hệ thống thông tin, phát tin khí tượng thủy văn đến các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh Hòa Bình.

Điều 10. Phối hợp xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tổng hợp tình hình khí tượng thủy văn, đánh giá diễn biến, tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố tự nhiên, con người, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; báo cáo, đề xuất và kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình biện pháp ứng phó thích hợp.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

3. Tổ chức tư vấn, thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng các tư liệu khí tượng thủy văn trong đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan khác, hàng năm xuất bản tập san đặc điểm khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình khi có điều kiện về kinh phí.

5. Hai cơ quanthường xuyên đăng tải, thông báo cho nhau về hệ thống dữ liệu các bên thu thập được trong lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhằm kịp thời xử lý các tình huống khi điều kiện khí tượng thủy văn xảy ra bất thường.

Điều 11. Phối hợp thanh tra, kiểm tra

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm

a) Hướng dẫn kiểm tra các dịch vụ công trong lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

b) Tổ chức kiểm tra chuyên ngành về khí tượng thủy văn đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Hòa Bình.

c) Tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm về việc thực hiện các quy định ghi trong giấy phép do UBND tỉnh Hòa Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. Trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành.

d) Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc tổ chức quan trắc, thu thập, lưu giữ tài liệu về các yếu tố khí tượng, thủy văn trên lưu vực hồ chứa của các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

2. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm

Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình trong việc kiểm tra, thẩm định các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn, phục vụ công tác tham mưu cho UBND tỉnh Hòa Bình khi có đề nghị phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

Điều 12. Phối hợp trao đổi cung cấp các số liệu

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

a) Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

b) Phối hợp thu nhận các thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn được sử dụng phục vụ thiết kế công trình để tham mưu cho UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện các chương trình, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Đài KTTV tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm

a) Cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, số liệu về Khí tượng thủy văn (KTTV) trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và dự báo tác động của Biến đổi Khí hậu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; phối hợp Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và đề xuất các biện pháp ứng phó Biến đổi Khí hậu trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ban ngành có liên quan khi có yêu cầu đảm bảo độ chính xác các số liệu về lĩnh vực KTTV gồm: khí tượng nông nghiệp, các số liệu KTTV được sử dụng cho việc tính toán các đặc trưng khi xây dựng công trình, quy hoạch…theo yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Tham gia cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác điều tra cơ bản về KTTV trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy phạm kỹ thuật chuyên ngành và quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào lĩnh vực dự báo, điều tra cơ bản Khí tượng Thủy văn; nâng cao chất lượng trong việc phát báo, dự báo, thu nhận các bản tin KTTV với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh.

đ) Theo dõi và phát báo kịp thời các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm (áp thấp nhiệt đới, bão, tốc lốc, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, nắng hạn...) cho các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng theo quy định của Chính phủ; đồng thời thu nhận thông tin dữ liệu, phát báo bổ sung các tin về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khi có chỉ đạo của UBND tỉnh.

e) Phối hợp với các Sở, các ngành của tỉnh, các Viện nghiên cứu trong nước nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực KTTV, nắm bắt tình hình diễn biến của khí hậu, thủy văn trên địa bàn tỉnh, tham gia xây dựng, đề xuất phương án chủ động phòng, chống, giảm nhẹ tác hại do thiên tai gây ra, ứng dụng thiết bị công nghệ tiên tiến quan trắc phát hiện kịp thời hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông sét, lốc xoáy, mưa đá, lũ quét, lở đất... nâng cao chất lượng dự báo KTTV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

g) Đối với các số liệu KTTV cung cấp cho các tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng thực hiện theo quy định pháp luật về tổ chức thu phí; nộp phí liên quan đến khai thác thông tin, dữ liệu KTTV.

          Điều 13. Phối hợp ứng phó với biến đổi khí hậu

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề xuất, bổ sung kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về biến đổi khí hậu sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

b) Tham mưu với UBND tỉnh Hòa Bình đề xuất và tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng và UBND huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cho các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

c) Đề xuất các biện pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành trong quá trình thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm có liên quan đến lĩnh vực Biến đổi khí hậu theo quy định của Luật Đất đai, Luật khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật bảo vệ Môi trường, Luật KTTV và các Luật khác có liên quan.

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trong đó có các yếu tố KTTV. Tăng cường kiểm tra sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định về cấp, gia hạn giấy phép trong lĩnh vực KTTV.

e) Chủ trì phối hợp với Đài KTTV khu vực Tây Bắc tham mưu giúp UBND tỉnh đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh do các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

2. Đài KTTV tỉnh Hòa Bình

a) Thực hiện theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền tổ chức đánh giá khí hậu quốc gia; xây dựng, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; hướng dẫn, giám sát đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng các giải pháp ứng phó, lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khi có yêu cầu của tỉnh.

b) Thực hiện theo phân cấp nghiên cứu, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; hướng dẫn sử dụng thông tin về biến đổi khí hậu phục vụ nhiệm vụ ứng phó với Biến đổi khí hậu trên phạm vi địa bàn tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Đơn vị đầu mối hoạt động giữa hai cơ quan

Giao cho Phòng Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình là đầu mối phối hợp giữa hai cơ quan, có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận, trao đổi thông tin, báo cáo kịp thời, tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Thông tin cho nhau những nội dung theo quy định tại Quy chế này, để kịp thời triển khai phối hợp trong các hoạt động cụ thể.

3. Tiếp nhận và tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình cùng giải quyết các ý kiến của các cơ quan, đơn vị về những vấn đề có liên quan trong khi thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp.

Điều 15. Đánh giá kết quả

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình, hàng năm tổ chức đánh giá kết quả quá trình thực hiện Quy chế phối hợp này đảm bảo đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2. Phòng Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu - Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình, định kỳ hàng Quý trao đổi thông tin về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, định kỳ hàng năm (vào Quý III) xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể của năm tiếp theo để báo cáo Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình để theo dõi, chỉ đạo và quyết định.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình cùng trao đổi, thống nhất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.