THONG KE TINH HINH GIAI QUYET HO SO MOT CUA

54656546546456

1761552731 Banner CSDL Tren Website

7462345252423

TRA CUU HO SO 1 CUA

GOP Y HOI DAP

Hình ảnh hoạt động

img

766762
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
32
381
413
763391
8371
8304
766762

Your IP: 34.239.179.228
2021-06-21 00:51
             UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số:   378/QĐ-STNMT
Hoà Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2019

   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Biến đổi
khí hậu tỉnh Hòa Bình của Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Giấy phép số 81/GP-STTTT ngày 09/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình về việc cấp Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 01/TTr-BBTTTTĐTBĐKH ngày 30/10/2019 về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình của Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Ban biên tập Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình), gồm các thành viên sau:

1. Ông: Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban;

2. Ông: Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông: Lương Ngọc Thanh - Trưởng phòng Khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu Phó Trưởng ban;    

4. Bà: Nguyễn Thúy Thu Hà - Trưởng phòng Phát triển công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Thư ký Ban biên tập;

5. Các thành viên:

- Ông: Kim Ngọc Toàn - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;

- Ông: Nguyễn Khắc Long - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông: Nguyễn Trọng Vũ-Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình;

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Ban biên tập.

1. Ban biên tập Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Trưởng ban; mọi hoạt động của Ban biên tập tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình của Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình);

2. Thường trực Ban biên tập Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình là Trung tâm Công nghệ thông tin.

3. Nhiệm vụ của Ban biên tập Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh trên Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình;

- Tổ chức biên tập, thu thập, quản lý tài liệu; kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình;

- Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Tiếp nhận tin, bài, ảnh của các tác giả và phân công xử lý, biên tập các bản thảo, các ấn phẩm trước khi xuất bản;

- Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh nhằm thông tin về hoạt động của ngành, hướng dẫn nghiệp vụ trên Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình;

- Dự thảo kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung và chương trình trong các kỳ họp của Ban biên tập;

4. Sử dụng con dấu: Trưởng Ban biên tập, Phó Trưởng Ban biên tập ký các văn bản của Ban biên tập được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 454/QĐ-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, BBT (Ha.15b).
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Đinh Văn Hòa

Văn bản mới ban hành

Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016left4b

left6b

left2b 

Video hoạt động

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA