THONG KE TINH HINH GIAI QUYET HO SO MOT CUA

54656546546456

1761552731 Banner CSDL Tren Website

7462345252423

TRA CUU HO SO 1 CUA

GOP Y HOI DAP

Hình ảnh hoạt động

img

766795
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
65
381
446
763391
8404
8304
766795

Your IP: 34.239.179.228
2021-06-21 01:35

      UBND TỈNH HÒA BÌNH

            BAN CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN            ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH HÒA BÌNH

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                    

Hòa Bình, ngày 15 tháng 5 năm 2017 

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-BCĐ ngày 15/5/2017

của Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác và chế độ tài chính của Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình (sau đây được viết tắt là Ban chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên của Ban chỉ đạo, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên của Ban chỉ đạo.

2. Thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được giao và tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Chương II

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo

1. Điều hành Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 3 của Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình.

2. Quản lý và điều hành toàn bộ bộ máy của Ban chỉ đạo để thực hiện chức năng nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phó Trưởng Ban và các Ủy viên Ban chỉ đạo.

4. Xem xét và phê duyệt các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thực hiện trên địa bàn tỉnh.

5. Đề ra mục tiêu, định hướng và giải pháp cho kế hoạch hàng năm, từng giai đoạn cụ thể của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

6. Thay mặt Ban chỉ đạo ký các văn bản đề xuất, báo cáo đến các Bộ, ngành, Ủy ban Quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu, Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 4. Phó Trưởng Ban thường trực

1. Giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách một số nhiệm vụ công tác của Ban chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nhiệm vụ được phân công.

2. Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt; trực tiếp điều hành mọi hoạt động của cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

3. Chỉ đạo việc lập kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp, làm việc của Ban chỉ đạo theo định kỳ và đột xuất.

4. Chủ trì phối hợp với các phó Trưởng ban, Ủy viên Ban chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quản lý, đề xuất phân bổ kinh phíthực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp với cơ quan chuyên ngành, tổ chức thẩm định các chương trình, dự án đầu tư về biến đổi khi hậu trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh.

6. Chủ trì tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh.

7. Xây dựng kế hoạch huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng lực về quản lý và kỹ thuật trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp theo từng giai đoạn.

8. Chủ động xúc tiến các cơ hội hợp tác nhằm tìm kiếm, huy động nguồn tài chính trong và ngoài nước để hỗ trợ tỉnh Hòa Bình trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo.

9. Tổng hợp, báo cáo các hoạt động của Ban chỉ đạo theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Trưởng ban.

          Điều 5. Phó Trưởng ban, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo, được Trưởng ban phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo theo quy định của Nhà nước và Tỉnh Hòa Bình.

2. Giúp Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo theo ủy quyền khi Trưởng ban vắng mặt.

3. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên ngành tổ chức thẩm định các chương trình, dự án đầu tư về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Chủ động xúc tiến các cơ hội hợp tác nhằm tìm nguồn tài chính trong và ngoài nước để hỗ trợ tỉnh trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 6. Phó Trưởng ban, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo, được Trưởng ban phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác của Ban chỉ đạo theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

4. Chủ động xúc tiến các cơ hội hợp tác nhằm tìm nguồn tài chính trong và ngoài nước để hỗ trợ tỉnh trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 7. Các Ủy viên Ban chỉ đạo

1. Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Tài chính

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt.

b) Tham mưu, đề xuất các nguồn vốn và phương thức sử dụng nguồn vốn cho thực hiện các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình và các nhiệm vụ liên quan tới biến đổi khí hậu khác.

c) Hướng dẫn quy trình sử dụng tài chính từ các nguồn (ngân sách, tài trợ) để thực hiện các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình và các nhiệm vụ liên quan tới biến đổi khí hậu khác.

          2. Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Công thương

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Sở Công thương.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực công thương.

3. Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tổng hợp, tham mưu và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

          4. Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng.

5. Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Y tế

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Sở Y tế.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực y tế.

6. Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông vận tải.

7. Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

          8. Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

9. Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực quản lý các khu công nghiệp.

10. Ủy viên Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; trực tiếp điều hành, triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

11. Ủy viên Ban chỉ đạo, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

a) Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt.

b) Tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

          12. Ủy viên Ban chỉ đạo, Trưởng phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

1. Chỉ đạo đơn vị và tham gia thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

2. Chịu trách nhiệm trước phó Trưởng Ban thường trực quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan thường trực.

Điều 8. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo

1. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Chịu sự điều hành trực tiếp của phó Trưởng Ban thường trực, giúp Ban chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Trực tiếp tham gia các hoạt động chung của Ban chỉ đạo; xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Phối hợp tham gia xem xét, thẩm định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh trước khi trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc nhiệm vụ của SởTài nguyên và Môi trường.

5. Tham gia công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban và phó Trưởng Ban thường trực.

6. Là đầu mối liên hệ công tác giữa Ban chỉ đạo với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

7. Tổng hợp và đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ mới về biến đổi khí hậu thực hiện trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện và phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu khác.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo giao.

         

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ làm việc

Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Trưởng ban hoặc phó Trưởng ban (khi được Trưởng ban uỷ quyền) trong các cuộc họp Ban chỉ đạo, các cuộc họp liên ngành được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Ban chỉ đạo chủ trì. Các thành viên của Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ, công tác được Ban chỉ đạo giao.

Điều 10. Chế độ họp

1. Ban chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần. Trong trường hợp cần thiết Trưởng Ban chỉ đạo có thể triệu tập họp đột xuất. Thành phần cuộc họp do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định, có thể mời thêm các đại biểu không là thành viên Ban chỉ đạo (khi cần thiết).

2. Họp xem xét, thẩm định việc quyết định triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đề xuất chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong cuộc họp 6 tháng đầu năm hoặc cuộc họp đột xuất.

3. Thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo và thực hiện hoàn thành công việc do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

4. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện cần thiết cho các cuộc họp của Ban chỉ đạo; gửi tài liệu đến các đại biểu tham dự cuộc họp trước ít nhất 03 ngày làm việc.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Các thành viên Ban chỉ đạo báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo định kỳ và đột xuất thông qua cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

a) Nội dung báo cáo gồm những vấn đề sau:

- Kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Kết quả, tình hình triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do đơn vị chủ trì thực hiện (nếu có);

- Đề xuất việc triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu thuộc lĩnh vực quản lý;

- Các nội dung báo cáo khác.

b) Thời gian báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo

- Báo cáo 6 tháng: ngày 15 tháng 5;

- Báo cáo năm: ngày 15 tháng 11;

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

2. Ban chỉ đạo báo cáo định kỳ và đột xuất toàn bộ các hoạt động với Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu, Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định.

Điều 12. Quy tắc phối hợp trong ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1. Tất cả các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậudo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước phải được Ban chỉ đạo họp xem xét, thẩm định và trình duyệt Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnhxét duyệt theo quy định trước khi được triển khai thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đề xuất việc triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do mình chủ trì thực hiện có sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước gửi nội dung đề xuất về Ban chỉ đạo thông qua cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổng hợp, chuẩn bị cho cuộc họp xem xét, thẩm định.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhânđược giao chủ trì triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, các chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu có sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước phải được sự chấp thuận của Ban chỉ đạo và chịu sự chỉ đạo, phối hợp triển khai, hướng dẫn và kiểm tra của Ban chỉ đạo.

4. Các thành viên của Ban chỉ đạo có trách nhiệm giám sát và thực hiện nội dung tại điều này.

Điều 13. Chế độ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra

1. Phó Trưởng ban thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này trong toàn bộ các hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Trưởng ban hoặc phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động chung của Ban chỉ đạo và từng giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thời gian, địa điểm, nội dung kiểm tra do Trưởng ban Ban chỉ đạo quyết định và thông báo đến các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

Chương V

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

Điều 14. Kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo

1. Nguồn kinh phí hoạt động: kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được cấp từ ngân sách tỉnh theo dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm vào một khoản mục riêng trong tổng kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ khả năng ngân sách, các nguồn vốn khác và chế độ tài chính hiện hành, trên cơ sở dự toán của đơn vị thực hiện, Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Nội dung dự toán chi hàng năm bao gồm: Chi phụ cấp; chi trang bị phương tiện làm việc; chi hội họp, hội nghị, sơ tổng kết, tập huấn, hội thảo; công tác phí; chi phí cho thông tin liên lạc; mua tài liệu, dịch thuật; chí phí văn phòng phẩm; in ấn tài liệu; chi phí đi lại; tham quan khảo sát; đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn về biến đổi khí hậu; chi nghiệp vụ phí khác phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo.

3. Căn cứ dự toán được duyệt hàng năm, Ban chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng gửi Sở Tài chính để lập thủ tục cấp phát và có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 15. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có sự thay đổi, khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban chỉ đạo phản ánh kịp thời về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo xem xét, quyết định./.

TRƯỞNG BAN

                         Đã ký

Bùi Văn Khánh

Văn bản mới ban hành

Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016left4b

left6b

left2b 

Video hoạt động

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA