THONG KE TINH HINH GIAI QUYET HO SO MOT CUA

54656546546456

1761552731 Banner CSDL Tren Website

7462345252423

TRA CUU HO SO 1 CUA

GOP Y HOI DAP

Hình ảnh hoạt động

img

766772
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
42
381
423
763391
8381
8304
766772

Your IP: 34.239.179.228
2021-06-21 01:02

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số: 2147/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Chương trình

mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

            Căn cứ Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

            Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số    1168/STNMT-BVMT ngày 26 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình ( sau đây gọi tắt chung là Ban chỉ đạo) gồm các ông có tên sau đây:

1. Trưởng Ban chỉ đạo: Ông Trần Đăng Ninh - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Các Phó trưởng Ban chỉ đạo

- Ông Nguyễn Văn Dật - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng Ban thường trực;

- Ông Nguyễn Đức Minh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư - Phó trưởng Ban chỉ đạo;

- Ông Đinh Quang Long - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT - Phó trưởng Ban chỉ đạo.

3. Các Ủy viên

- Ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Đinh Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Ông Bùi Văn Chủm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Trần Vinh Quang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Lê Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Phạm Anh Quý - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Đỗ Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Nguyễn Hoàng Thư - Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Bằng Giang - Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh;

- Ông Phạm Duy Đức - Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường.

            Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

            - Định hướng, thống nhất nội dung kế hoạch, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch hành động và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

            - Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch hành động Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh.

            - Nhiệm vụ của các Ủy viên trong Ban chỉ đạo do Trưởng Ban phân công.

            Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Khoa học Công nghệ, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, các đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thị hành./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

                            Đã ký

                     Bùi Văn Tỉnh

   

           

Văn bản mới ban hành

Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016


Công văn số 2041/SYT-NVD; V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Công văn số 1982/SYT-TCCB; V/v báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016left4b

left6b

left2b 

Video hoạt động

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA